قیمت

مسترینگ رایگان

بازبینی دوباره

تعداد ترک صدا

تیون وکال


 کوچک

20هزارتومان

هرTrack

1 مرتبه

تا 16 Track

متوسط

18هزارتومان

هرTrack

3 مرتبه

تا 24 Track

استاندارد

16هزارتومان

هرTrack

Unlimited

تا 48 Track

بزرگ

10هزارتومان

هرTrack

Unlimited

Unlimited