قیمت

مسترینگ رایگان

بازبینی دوباره

تعداد ترک صدا

تیون وکال


 کوچک

10هزارتومان

هرTrack

1 مرتبه

تا 16 Track

متوسط

9هزارتومان

هرTrack

3 مرتبه

تا 24 Track

استاندارد

8هزارتومان

هرTrack

Unlimited

تا 48 Track

بزرگ

5هزارتومان

هرTrack

Unlimited

Unlimited

مثال :

ما یک موسیقی که از 10 ترک صوتی ( Kick , Snare , HH , Synth Bass , Guitar , Vocal و….) ساخته شده داریم . برای محاسبه ی هزینه میکس و از ستون اول که بازه 1 تا 16 ترک صوتی را در بر می گیرد استفاده می کنیم و هزینه نهایی به صورت زیر بدست می آید

  10 (ترک صوتی) × 10 ( هزینه ی هر ترک صوتی ) + مسترینگ رایگان (در صورت درخواست )  = 100 هزار تومان