دفترچه یادداشت

کد برای دکمه فروش

<a href="http://yoururl.com/?edd_action=add_to_cart&download_id=147">
<img src="https://s6.picofile.com/file/8177426050/pay.gif">
</a>